Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie 7.4 Usługi społeczne programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 o nr FESL.07.04-IZ.01-032/23


Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy / Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach, pl. Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 7.4 Usługi społeczne

I. Cel projektu:
Wsparcia realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego) oraz do osób z niepełnosprawnościami.
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.
II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.
III. Typy działań przewidziane do realizacji:
Typ projektu:
1. Usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniowe i wsparcie opiekunów faktycznych.
2. Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w formie dziennej.
3. Mieszkania chronione, wspomagane i inne formy mieszkalnictwa wspólnego, w tym rodzinne domy pomocy.
4. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych.
IV. Wymagania wobec partnera:
a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług społecznych
c) Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
d) Partner musi być zaliczany do PES tj: – podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Instytucją Rynku Pracy
V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych
VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z załącznikami
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
• że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
• otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
• nie zalega z opłacaniem podatków
VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach
b) Na podstawie decyzji Dyrektora Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
c) Od decyzji Dyrektora Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
IX. Sposób i termin składania ofert:
a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach, pl. Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 7.4”
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 11.09.2023 .
Informacje: pomocspoleczna@kozieglowy.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Koziegłowy, dnia 21.08.2023 r.

21

SIE

2023

333

razy

czytano

207/4578

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.