Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

53 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad 53 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 28 września 2023 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 28 września 2023 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, LIII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Lgota Mokrzesz w ramach przebudowy drogi powiatowej DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową”
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 395/XLVI/2023 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizacje zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
10. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2024-2027:
 1) przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
 2) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania,
 3) przedstawienie sposobu głosowania przy wyborze ławnika,
 4) głosowanie tajne,
 5) ogłoszenie wyników wyborów,
 6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Gniazdów-Mzyki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Wojsławice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Markowice.
14. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
15. Informacja Przewodniczącej Rady G i M o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad 53 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

19

WRZ

2023

273

razy

czytano

183/4569

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.