Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

55 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 30 listopada

Porządek obrad 55 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 30 listopada 2023 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 30 listopada 2023 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, LV Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy .

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
11. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad 55 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

20

LIS

2023

206

razy

czytano

105/4534

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.