Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

56 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 28 grudnia

Porządek obrad 56 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 28 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2023 r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, LVI Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 323/XXXV/2022 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania do realizacji w roku 2024-2025, w związku z przyznanym dofinansowaniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy ( Kościół w Koziegłowach).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach na realizację inwestycji p.n. „ Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania do realizacji w roku 2024-2025, w związku z przyznanym dofinansowaniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy ( Plebania Koziegłówki)
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach na realizację inwestycji p.n. „ Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebani położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości ”.
16. Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 rok :
  1) prezentacja projektu budżetu przez Burmistrza Gminy i Miasta,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3) odczytanie opinii Komisji stałych , w tym Komisji właściwej do spraw budżetu
  4) dyskusja,
  5) odczytanie projektu uchwały budżetowej i jej przegłosowanie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 rok.
20. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
21. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie obrad 56 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

13

GRU

2023

199

razy

czytano

40/4493

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.