Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja w sprawie procedur dotyczących usuwania odpadów

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy informuje, że po powzięciu informacji dotyczący dzikich wysypisk odpadów, każdorazowo podejmowane są działania mające na celu spowodowanie usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu.
 
Jeżeli znany jest sprawca zanieczyszczenia terenu, sprawa kierowana jest na Policję celem wyciągnięcia konsekwencji karnych. W celu zapobiegania dalszym zanieczyszczeniom terenu Policja na zgłoszenie realizuje bieżące czynności kontrolne.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W rozumieniu art. 3 pkt. 19 w/w ustawy przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą w posiadaniu odpadów (domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości).
 
Po bezskutecznym wezwaniu posiadacza odpadów do dobrowolnego ich usunięcia, wydawana jest z Urzędu decyzja nakazująca usunięcie odpadów w wyznaczonym terminie. Niewykonanie decyzji po jej uprawomocnieniu powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 
Przypominamy, że PSZOK (Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) znajdujący się przy ul. Żareckiej 115 jest czynny w każdy wtorek w godzinach 8.00-15.00

17

KWI

2024

383

razy

czytano

65/4592

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.