Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

22 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 


W dn. 30 czerwca 2008 r.,  w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 22 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2007 roku oraz stan bieżący przedstawił Komendant Policji w Myszkowie  Henryk Sieradzki, w którym podkreślił, że przestępczość na terenie naszej gminy spadła do najniższego, od kilku lat. Komendant podziękował burmistrzowi i Radzie Gminy, za współpracę i wsparcie finansowe. Sprawozdanie miejsko Gminnego Związku OSP RP w Koziegłowach zaprezentował Komendant dh Roman Królewski. W 2007r., na terenie naszej gminy zanotowano 358 zdarzeń, w tym 159 pożarów, 192 miejscowe zagrożenia i 8 alarmów fałszywych. Na terenie gminy działa 20 jednostek OSP, w tym 2 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP Koziegłowy i OSP Markowice.
Na posiedzeniu Rady obecny był również Kierownik Posterunku w Koziegłowach, podkomisarz Łukasz Morawski.
Podczas Sesji, Rada Miasta i Gminy ustaliła plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy z siedzibami i strukturami organizacyjnymi: Publiczne Przedszkole w Koziegłowach, Oddział Przedszkolny w SP w Pińczycach, w SP w Lgocie Górnej, w SP w Cynkowie, w SP w Gniazdowie, w SP w Siedlcu Dużym i w SP w Koziegłówkach.
Następne podjęte uchwały to: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 60/IX/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, dotyczy sołectwa Winowo, uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.  Rada wyraziła  zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy na następne trzy lata tj. do 30. 06.2011r., nie wydzielonej części o pow. 20 m. kwadr. , nieruchomości, położonej w Koziegłowach dla RUCH S.A.  Oddział w Katowicach, Zespół w Częstochowie, z przeznaczeniem pod kiosk „ RUCH”. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 141/XXIX/94 Rady GiM Koziegłowy z dnia 26 maja 2004r. w sprawie nadania nazewnictwa ulic w miejscowości Koziegłówki, nowe nazwy to Śląska i Wspólna.  Rada Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęła i zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Koziegłowy, dokument strategiczny, który jest niezbędny przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Podczas Sesji, radna powiatowa Dorota Kaim -  Hagar podziękowała za dobrze zorganizowaną akcję badania kręgosłupa u dzieci przeprowadzoną przez Fundację Polsat oraz lekarzy wolontariuszy. Finałem tego będą dwie sale do gimnastyki korekcyjnej w szkole w Koziegłowach i Lgocie Górnej. Radna mówiła również o dalszym remoncie i wyposażaniu Przychodni Rejonowej w Koziegłowach
Burmistrz Jacek Ślęczka w sprawozdaniu, odniósł się do informacji i komentarzy, ukazujących się w mediach, dotyczących oczyszczalni ścieków w Rzeniszowie oraz  listu do redakcji, rodziców dzieci z Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Pińczycach. Powiedział min. „Przedmiotem licytacji nie była oczyszczalnia, lecz był to grunt i  budynek bez wyposażenia. Jeżeli zgłosiła się osoba fizyczna, która jest w stanie kontynuować to zadanie, to tylko trzeba jej pogratulować odwagi gdyż:  oczyszczalnia, do dzisiaj jest tylko użytkowana częściowo, nie spełnia wymagań środowiskowych, brak pozwolenia wodnoprawnego  na zlew ścieków przemysłowych, brak stacji zlewnej, aby oczyszczalnia spełniła wszystkie wymagania  należy na jej modernizację wyłożyć  od 1,5 do 3 milionów zł. Mając w perspektywie rozpoczętą procedurę dotyczącą  budowy kanalizacji i oczyszczalni w Koziegłowach, odstąpiłem od licytacji.
W odniesieniu do  „listu do redakcji” (Dziennik Zachodni z dn. 27 06 08r.) rodziców dzieci z Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Pińczycach.
Realizując zadania w dziedzinie  wychowania przedszkolnego,  pod uwagę zawsze bierzemy potrzeby dziecka. To właśnie Gmina Koziegłowy stworzyła miejsce dla dzieci, które są objęte programem integracyjnym i dla dzieci zdrowych, miejsce w którym stara się pomoc tym dzieciom ich  rodzicom.
Oddział Przedszkola w Starej Hucie powstał z myślą o wszystkich dzieciach z naszej gminy. Jest to miejsc idealne dla przedszkolaka; oddalone od ruchliwej drogi, teren ogrodzony, bezpieczny plac zabaw, dobrze wyposażone pracownie w zabawki edukacyjne dla dzieci, trzy posiłki dziennie oraz fachowa opieka. W placówce tej pracuje troje nauczycieli wspomagających na etatach, oraz nauczyciele dochodzący: psycholog, terapeuta oraz oligofrenopedagog – logopeda, w wymiarze po 3 godziny każdy ( wymiennie) w ciągu tygodnia. Dodatkowo zatrudniony jest stażysta terapeuta – pedagog z środków Urzędu Pracy. Wspomniana w liście Radna( nie z tego okręgu wyborczego) pracuje w tej placówce od 1982r.
Oddział w Starej Hucie czynny jest od 7.00 do 16.00. W godz. Od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 16.00 dzieci pracują w jednej grupie, natomiast od 9.00 do 14.00 w dwóch grupach, dzieci starsze i młodsze, w celu realizowania specjalistycznego programu. Obecnie do przedszkola uczęszcza 26 dzieci, na wrzesień zapisanych jest już 37. Może być  więcej, jesteśmy na to przygotowani.
Nie chcemy w ten sposób nikomu robić na złość, a jeżeli mowa o dobru dziecka, to czy warunki stworzone przez Gminę w Starej Hucie z dziewięcio - godzinną opieką w przedszkolu są gorsze od trzech godzin zajęć prowadzonych przez Fundację Elementarz? I gdzie może być lepiej realizowane wychowanie przedszkolne, kto daje dzieciom większą szansę a kto im zabiera możliwość zabawy, nauki, integracji z rówieśnikami z pobliskich miejscowości, a rodzicom możliwości pracy?.
Kwestia przekazania budynku w Pińczycach na potrzeby szkoły, poruszana była przez Komisję Rozwoju Społecznego naszej gminy, zanim zdecydowano wynająć go Fundacji Elementarz. To społeczeństwo Pińczyc zdecydowało o udostępnieniu budynku Fundacji. Gmina nie sprzeciwiała się, nigdy nie chcieliśmy aby zadania realizowane przez Gminę w formie przedszkoli publicznych były przeciwwagą   alternatywnych metod nauczania jakie umożliwia Fundacja Elementarz. Sytuacja uległa zmianie gdy zaistniała możliwość aby gmina sama mogła realizować te zadania Obecnie Unia Europejska umożliwia pozyskanie funduszy na edukację szkolną i przedszkolną. Do tej pory jesteśmy jedyną z Gmin w województwie śląskim, której udało się pozyskać najwięcej pieniędzy w tej dziedzinie-Gmina i Miasto Koziegłowy pozyskała  znaczące środki na realizację zadań w obszarze edukacji dzieci i młodzieży. „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”, którego liderem i koordynatorem jest Gmina Koziegłowy(około 4 miliony zł) Jest to jedno z działań z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie, wzięło udział 50 wiejskich szkół.  Od września do grudnia ubiegłego roku we wszystkich gminnych szkołach oraz w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowo, był realizowany projekt „Szkoła atrakcyjna również po lekcjach”.  Kwota dofinansowania  w wysokości 239 500, 00 PLN została wykorzystana na organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności, zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kształtujące postawy przedsiębiorczości, aktywności i rozwijające kompetencje kluczowe. Należy wspomnieć o ogromnych nakładach inwestycyjnych  na oświatę (około 10 mln.) dofinansowaniu z PFRON-u min. na dostosowanie budynku w Starej Hucie go potrzeb dzieci niepełnosprawnych, dotacje na wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach, na budowę boisk oraz wymiany młodzieży szkolnej w ramach programów SOCRATES – COMENIUS, to wszystko dzięki  pracownikom oświaty, pracownikom urzędu oraz radnym, którzy nad tym ciężko pracowali. Otrzymaliśmy zaproszenie od  Gminy Poczesna  do projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie edukacji przedszkolnej - Aktywne przedszkole”, której liderem jest Poczesna. Projekt zakłada tworzenie oddziałów przedszkolnych przy każdej szkole dla dzieci w wieku od 3 do 5lat Jest to dla nas duże wyróżnienie, ponieważ nasza gmina postrzegana jest jako godny i sumienny partner do tak dużego projektu.
Wolność słowa i pluralizm treści jest elementem systemu demokratycznego. Jednak, fragmentacja prawdziwych faktów przez niektóre media i osoby, stała się powodem bezpodstawnych ataków na radnych, pracowników urzędu a także moją osobę. Zawsze będę stawał po stronie prawdy. Nie mogę pozwolić na tego typu manipulacje i obrażanie ludzi z którymi pracuję i podejmuję ważne decyzje dla naszej społeczności (a uważam, że wszystkie podjęte do tej pory, były zawsze przemyślane i słuszne).Cenię sobie u ludzi fachowość i rzetelność (niezależnie czy jest to pracownik urzędu,  radny czy sołtys). Mam nadzieję, że wszystkie złośliwe  dywagacje nie odniosą zamierzonych, przez autorów, skutków, a wręcz odwrotnie, szum medialny pozwoli naszym mieszkańcom przyjrzeć się bliżej, przeanalizować i samym ocenić naszą pracę- dodał na zakończenie burmistrz. BK

 


 

03

LIP

2008

2498

razy

czytano

4050/4578

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.