Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Informacje dotyczące stypendium szkolnego
na rok szkolny 2008/2009

Zgodnie z

·  Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

·  oraz Uchwałą Nr 81/X/07 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 czerwca 2007 r.

W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ w ZESPOLE EKONOMICZNO ADMINISTARCYJNYM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W KOZIEGŁOWACH POKÓJ NR 30
W TERMINIE:


1.IX – 15.IX.2008

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

·   socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Koziegłowy.

Stypendium nie przysługuje:

1. uczniom klas zerowych,

2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Koziegłowy.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

1.  który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).

2.   który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

1. rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły

2. pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły

3. dyrektora szkoły

Pouczenie:

1.  Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

2.  Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

3.  Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

4.  Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1.  Pomocy rzeczowej w szczególności :

a.  zakupu książek, pomocy naukowo - dydaktycznych, przyborów szkolnych oraz obuwia i odzieży sportowej

b.  zakupu osobistego sprzętu do sportowych zajęć pozalekcyjnych

2.  Pokrycia kosztów, w szczególności:

a. opłaty czesnego, opłaty za pobyt w internacie lub bursie, posiłków, dojazdu do szkoły - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów.

b. udział w imprezach szkolnych w tym: wycieczkach, zielonych szkołach, grupowych wyjściach do instytucji kultury.

c. udział zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych organizowanych w szkole, takich jak zajęcia logopedyczne, dyslektyczne, gimnastyka  korekcyjna.

d. zajęcia poszerzających wiedzę obejmujących udział w sekcjach i kołach zainteresowań, naukę języków obcych.

e. zajęć edukacyjnych organizowanych w formach pozaszkolnych

3.  Stypendium szkolne może być udzielane w formie pieniężnej wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w  . 90 d ust.5 ustawy

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

1.  wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do szkoły,

2. załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,

3. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :

Zaświadczenia o dochodach tj. :

1.  zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( sierpień )

2.  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( z prawem lub bez prawa do zasiłku)

3.  zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (Jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4.  nakaz płatniczy lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych

5.  wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub decyzja z MOPS - zaliczka alimentacyjna

6. odcinek renty/ emerytury

7.  oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

4.   wniosku zawierającego opinię Dyrektora Szkoły, w formie postanowienia (wypełnia Dyrektor Szkoły z podaniem do wiadomości wnioskodawcom).

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE
KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Przy składanych wnioskach  wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2007 r.,  np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :

·  Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

·  Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

·  Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz  wartości świadczeń w naturze.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

a.       opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

o   różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc – wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz  składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku

  o   jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

b.       opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
Wysokość dochodu z  pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc zawierającego informacje o wysokości:

·  przychodu,

·  kosztów uzyskania przychodu,

·  różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,

·  dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,

·  odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,

·  należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,

·  odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny 1898,00

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z

1.  Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz

2. Uchwałą Nr 81/X/07 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 czerwca 2007 r.

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W ZESPOLE EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W KOZIEGŁOWACH (pokój nr 30)
w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

1.  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

2.   zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE  wydatków, po ich udokumentowaniu

zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

·   zdarzeń losowych, w szczególności: pożaru, powodzi, wypadku - zasiłek szkolny przyznaje się w formie   pomocy rzeczowej poprzez zakup niezbędnych podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego.

Osobą udzielającą informacji ds. dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych jest: Joanna Giewoń tel. 034 314-12-19 wew 111.

 

03

WRZ

2008

2549

razy

czytano

3929/4490

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.