Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ochrona Srodowiska - wspólna sprawa

 

 ROK 2010

Nr 4 sierpień

Chrońmy jerzyki

Do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wpłynęło w dniu 05.08.2010 r. pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dot. sposobu postępowania z siedliskami jerzyków zlokalizowanymi na budynkach.Jerzyk, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogólnodostępnej encyklopedii Wikipedia.pl, to gatunek średniego ptaka wędrownego, występuje na terenie całego kraju, posiada brązowo czarne ubarwienie ciała, matowe z granatowym połyskiem na grzbiecie, jedynie podgardle jaśniejsze, bardzo długie i ostro zakończone skrzydła o sierpowatym kształcie. Jerzyki posiadają specyficznie zbudowane nogi: wszystkie 4 palce skierowane są do przodu –  takie ułożenie palców umożliwia zawisanie na pionowych ścianach. Pierwotnie jerzyki zamieszkiwały góry, gnieżdżąc się na skałach i wysokich drzewach. Obecnie najliczniejsze populacje znajdują się w miastach i innych ludzkich osiedlach, gdzie gniazdują w murowanych budynkach, kominach, wieżach kościelnych. W niektórych okolicach gnieżdżą się również w starych lasach liściastych i iglastych.Zgodnie z obowiązującymi przepisami jerzyki są gatunkiem objętym ochroną i obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach zamieszczono informację, że miejsca lęgowe zlokalizowane na budynkach należy traktować jako ich siedliska podlegające ochronie prawnej. W związku z tym każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu (np. prace związane z remontem, czy modernizacją budynku, termomodernizacja) należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. Prace tego rodzaju mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach podkreśla, że zniszczenie siedlisk    i miejsc lęgowych jerzyków, zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto powiatowy inspektor  nadzoru budowlanego może wstrzymać postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób mogący spowodować niszczenie środowiska. Ref OŚ 

Chrońmy jerzyki

http://pl.wikipedia.org/

 

Chrońmy jerzyki

 

 

I N F O R M A C J A 

Urząd Gminy i Miasta w Koziegłowach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r.    o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) wnioski o zwrot podatku akcyzowego na II półrocze 2010 roku należy składać w tut. Urzędzie w terminie od 01.09.2010r. do 30.09.2010r. na specjalnym  wniosku, który będzie wyłożony na biurze podawczym (pokój nr 1) od 01.09.2010r. We wniosku w rubryce IV dotyczącej oświadczenia o powierzchni użytków rolnych należy wykazać stan na dzień 1.04.2010r. Warunkiem uzyskania zwrotu podatku jest posiadanie  użytków rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających nabycie oleju napędowego w okresie od 1.03.2010r. do 31.08.2010r. Na 1 ha użytków rolnych zużycie oleju napędowego wynosi 86 litrów.Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego wynosi 0,85zł. 

Kierownik referatu Gosp. Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Nr 3 czerwiec

 

VII Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej

 

VII Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej

30.04.2010r w Zespole Szkól w Lgocie Górnej odbył się już  VII Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej dla uczniów klas I-III. Konkurs doskonale wpisał  się tematykę obchodzonego w kwietniu Dnia Ziemi i wszelkie przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym realizowane w tym czasie. Najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym, Koziegłówek, Pińczyc, Gniazdowa i Lgoty Górnej zmierzyli się z testem liczącym 12 zadań, który zawierał zagadki, rebusy, krzyżówki, zadania z luką. Poziom, zdaniem organizatorów- Anny Polak i Beaty Sojskiej,  był bardzo wyrównany, a o miejscu na podium zdecydowały pojedyncze punkty między rywalami. Miejsce 1 zdobyli gospodarze – Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej, miejsce 2 zajęła reprezentacja Siedlca Dużego, a 3 przypadło Szkole Podstawowej w Koziegłówkach.

 

                              VII Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej

 

Od redakcji

Wszelkiego rodzaju konkursy o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska są elementem edukacji ekologicznej. Na terenie Gminy podejmowane są różnego rodzaju działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, należą do nich m.in. organizacja corocznie akcji „Sprzątanie Świata”, która jest akcją międzynarodową, przedszkolaki uczestniczą w akcji „Dzień Ziemi”, a Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Gminy i Miasta organizuje od pewnego czasu lokalną akcję pod nazwą „Czysta Gmina”. Ponadto szkoły organizują konkursy ekologiczne dla uczniów, a Urząd co pewien czas, przy pomocy Sołtysów, organizuje akcję informacyjną dotyczącą różnych zagadnień związanych z ochroną środowiska poprzez rozwieszanie obwieszczeń (informacje te dotyczę m.in. zakazu wypalania traw i zarośli, konieczności segregacji odpadów, sposobu postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, itp.). Wszystkie te działania mają na celu zwracanie uwagi na konieczność dbania o środowisko naturalne. Pokazywanie skutków braku dbałości o poszczególne elementy środowiska pozwala zrozumieć realne zagrożenia, które nie uwidocznią się od razu ale będą skutkować w przyszłości i to wcale nie odległej. Zdeponowanie odpadów to  nie tylko zaśmiecenie terenu i obniżenie estetyki ale to może być przenikanie różnego rodzaju zanieczyszczeń do gleby i w dalszej kolejności zanieczyszczenie gleby i wody, to jest także emisja zanieczyszczeń do powietrza. Wypalanie traw to nie tylko zagrożenie pożarowe to zanieczyszczenie powietrza groźnymi substancjami i pyłami powodującymi alergie i inne schorzenia oczu, skóry i układu oddechowego, to ogromne straty w faunie i florze – ginie wiele organizmów żywych, rozwijają się chwasty. Takich przykładów można przytaczać wiele więcej. Bardzo istotnym jest aby świadomość ekologiczną kształtować już u najmłodszych i od najwcześniejszych lat wyrabiać u nich pewne dobre nawyki. Miejmy nadzieję, że dzieci posiadające wrażliwość ekologiczną będą dawać przykład dorosłym jak postępować aby godzić różne interesy z ochroną środowiska.

Grzegorz Chwist  Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

VII Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej        VII Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej

 

                     VII Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej

 

 

 

 

 

 

 

Akcja ,,Czysta Gmina” Kwiecień 2010

Akcja " Czysta Gmina"

 

 

Akcja ,,Czysta Gmina” pojawiła się w Gminie Koziegłowy trzy lata temu. Prowadzona jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury i Urząd Gminy i Miasta.

Corocznie przybiera ona inny charakter, choć jej cel jest niezmienny. To działania promujące dbałość o czystość gminy, którymi obdarzyła nas hojnie natura, a których nie szanują mieszkańcy. Organizatorzy chcieliby aby miała ona wymiar przede wszystkim edukacyjny. Ich praca trafiała do dzieci, młodzieży i dorosłych, ale prowadzenie akcji w tak małym środowisku, nie jest łatwe. Mentalność i przyzwyczajenia to ciężka do przejścia bariera dla edukacji. Najlepiej poddają się jej najmłodsi, co jest oczywiste. To ,,materiał” najbardziej plastyczny. Natomiast duży problem leży po stronie dorosłego społeczeństwa. Wszystko staje się dziwne, czasami nawet śmieszne. Jednak jej autorzy nie zniechęcają się, przez co akcja realizuje się i rok rocznie rozwija.

Tegoroczne działania, zaczęły się już  03.03.10 i skierowane były w dużej mierze do młodzieży gimnazjalnej. W związku z tym zamierzeniem, do pomocy włączyło się także Gimnazjum w Koziegłowach, które chętnie zaczęło realizować część elementów scenariusza akcji.

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury ogłosił pod koniec marca dwa konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej. Był to konkurs na plakat nawołujący do dbałości o czystość i ekologię ,,Plakat ekologiczny”, oraz konkurs na wynalazek z odpadów ,,Śmieciowy Wynalazek” zorganizowany w gimnazjum. W gimnazjum zorganizowany został także gminny konkurs wiedzy ekologicznej dla szkół podstawowych -,,Jestem znawcą przyrody”. Bardzo ważnym elementem scenariusza ,,Czystej Gminy” było spotkanie z wolontariuszami Greenpeace, które odbyło się w MGOPK w Koziegłowach.

 

Akcja " Czysta Gmina"

 

Prowadzący: Marcin Ebisz- koordynator organizacji na terenie śląska, Magda Pawlik, Jarek Smoleń i Agnieszka Faracik, przeprowadzili trzy spotkania z młodzieżą. Uczestniczyło w nich, w sumie około 220 osób. Tematy poruszane podczas sesji, to funkcjonowanie organizacji i jej kampanie. Największe zainteresowanie wśród odbiorców wzbudziły krótkie filmy i przytoczone fakty związane z odławianiem zagrożonych gatunków ryb, ociepleniem klimatu, odnawialnymi źródłami energii OZE, ale także tak istotne kwestie, jak możliwości oszczędzania energii elektrycznej w domu, segregacją śmieci, prostym wyborem zakupu produktów krajowych itp.

Punktem kulminacyjnym tego projektu było wielkie sprzątanie, które odbyło się 20.04.10. Sześć grup młodzieży uzbrojonych w rękawiczki i worki, wyruszyło w teren pod opieką nauczycieli i pracowników ośrodka kultury. Cztery godziny sprzątania, pozwoliły na doprowadzenie do stanu użyteczności olbrzymich połaci śmieciowisk. Do zbierania śmieci dołączyły także sołectwa i świetlice środowiskowe z terenu gminy. W małych społecznościach wspólne sprzątanie pozwalało na integrację i poczucie tożsamości ze swoją miejscowością, swoją wsią. Szkoda tylko, że na 14 000 mieszkańców, tak niewielu z nas angażuje się w dbałość o wizerunek swojego najbliższego otoczenia. Pełne worki zostały składowane przy drogach, a pomoc Zespołu Usług Komunalnych w ich zwiezieniu okazała się jak zawsze niezbędna.

 

Akcja Czysta Gmina
 

 

Całe to miesięczne przedsięwzięcie, możemy porównać do małych elementów, ogniw łańcucha. Nie tylko przyzwyczajeń, jakie musimy zakorzenić w naszych mieszkańcach, ale umiejętności patrzenia i wartościowania tego, co dla nas dobre.

Dziękuję wszystkim za pomoc!

 Koordynator ,, Czystej Gminy”- Agata Morawiec

 

 

 

 

 

 

 

Niebezpieczny azbest   

 

Azbest to grupa minerałów, występujących w formie włóknistej. Charakteryzuje się znaczną odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę, jest złym przewodnikiem ciepła i prądu dzięki czemu jest dobrym izolatorem. W związku ze swoimi właściwościami stosowany był w Eternicie, który stanowił i nadal stanowi pokrycie bardzo wielu budynków, ponadto wykorzystywany był m.in. do produkcji płyt elewacyjnych i rur różnego typu. Pomimo swoich właściwości posiada jedną bardzo poważną wadę – włókna azbestowe wykazują działanie rakotwórcze – wdychane wbijają się w płuca i mogą wywoływać nowotwory.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) azbest został zaliczony do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. W związku z powyższym demontaż pokrycia dachowego wykonanego z eternitu musi zostać przeprowadzony w sposób wysoce fachowy z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, bo właśnie podczas demontażu tych płyt dochodzi do największej emisji rakotwórczego pyłu. Także po demontażu odpad azbestowy musi być odpowiednio zabezpieczony i przygotowany do transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych. Dlatego demontaż pokrycia i transport odpadu na składowisko może być wykonany tylko przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenie, wykaz takich firm znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy pok. nr 11.

Niedopuszczalne jest składowanie zdemontowanego materiału zawierającego azbest w przypadkowym miejscu, a tym bardziej wyrzucanie go do lasu, przydrożnego rowu, czy na nieużytek rolny. Taki niezabezpieczony odpad na skutek działania czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, ludzi itp. ulega rozdrabnianiu, a następnie przez wiatr jest przenoszony na znaczne odległości i w konsekwencji dostaje się do dróg oddechowych nas wszystkich. Należy także pamiętać, że za zaśmiecanie środowiska przewidziane są, w polskim prawie, kary. Na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:

-        art. 145 kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

-        art. 154 § 2 kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

-        art. 162 § 1 kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

Biorąc pod uwagę, że azbest jest odpadem stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska zastosowanie będą miały także zapisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

-        art. 182 § 1 kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

-        art. 183 § 1 kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przerabia, unieszkodliwia albo przewozi odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Z uwagi na wysoki koszt demontażu i utylizacji pokrycia dachowego zawierającego azbest, od 2009 roku Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy oferuje pomoc finansową dla osób fizycznych, które zamierzają usunąć takie pokrycie z własnego budynku mieszkalnego w wysokości pięćdziesięciu procent poniesionych kosztów na demontaż i utylizację jednak nie więcej niż 1500 zł.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie stosownego wniosku do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z wymaganymi załącznikami. Po złożeniu wniosku przeprowadzone zostaną oględziny dachu z pokryciem zawierającym azbest, a następnie, jeżeli spełnione będą wszystkie warunki, podjęta zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania. Dofinansowanie zostanie przekazane na konto wnioskodawcy po okazaniu przez wnioskodawcę faktury za wykonaną usługę wystawionej przez uprawnioną firmę i karty przekazania odpadu.

 

Druk wniosku o dofinansowanie jest dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców, w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej www.kozieglowy.pl.

Wszelkie szczegółowe i dodatkowe informacje na temat wniosku można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (pok. nr 11).

tel.: (034) 3141-219 wew. 117.

 

Grzegorz Chwist

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

 

 

 

Trwa termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Założona została już nowa instalacja centralnego ogrzewania i wyremontowana kotłownia. Obecnie ocieplane są ściany budynku i dach na którym zamontowane będą kolektory słoneczne. „Termomodernizacja MGOPK przy ul. Żareckiej 28 w Koziegłowach” to  inwestycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Środki WFOŚiGW (pożyczka): 294 331,00 zł
Środki WFOŚiGW (dotacja): 31 142,00 zł

 


Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy informuje, że można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Ponadto informujemy, że nie należy usuwać wyrobów zawierających azbest we własnym zakresie, gdyż uwalnianie szkodliwych włókien występuje podczas prac polegających na usuwaniu tego wyrobu poprzez ścieranie, kruszenie i rozgniatanie powierzchni zawierających azbest. Duże zagrożenie stanowią dzikie składowiska odpadów zawierających wyroby azbestowe. Należy pamiętać, że szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Wdychając powietrze z włóknami azbestu zwiększamy ryzyko zachorowania na choroby azbestozależne. Wnioski, o ww. dofinansowanie oraz wykaz firm posiadających zezwolenia na gospodarowanie odpadami zwierającymi azbest można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 11) tut. Urzędu. Edward Kaczmarzyk

 Zbierajmy zużyte baterie

W naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej urządzeń wyposażonych w różnego rodzaju baterie (telefony, aparaty fotograficzne, zegarki, latarki, zabawki a nawet kartki okolicznościowe). Większość baterii jest jednorazowego użytku - nie da się ich ładować, a ich żywotność przeważnie nie jest zbyt długa. Ponadto czasami do naszego kraju trafiają, w różnych przedmiotach, baterie z zagranicy, które nie zawsze spełniają wszystkie normy.   Powoduje to, że do środowiska trafia coraz więcej zużytych baterii, które w swoim składzie mogą zawierać różne, często bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia substancje. Głównie są to metale ciężkie (m.in. ołów, kadm a także rtęć), które po przedostaniu się do środowiska bardzo łatwo mogą przenikać do naszego organizmu - z gleby, wody i powodować bardzo poważne zatrucia i inne choroby, tym bardziej, że metale ciężkie mają tendencję do kumulowania się w organizmach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz.1206) baterie zostały zaliczone do odpadów niebezpiecznych. Zgodnie natomiast z ustawą z dnia   24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 r. nr 79 poz. 666) zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku - nie powinno się wrzucać ich do kosza na śmieci - powinny być gromadzone oddzielnie np. w foliowym woreczku lub kartonie a następnie powinny być wrzucone do specjalnego pojemnika przeznaczonego na zużyte baterie. Pojemniki takie znajdują się w niektórych sklepach prowadzących sprzedaż baterii i podobnych urządzeń. Część szkół z terenu naszej gminy również posiada takie pojemniki. Także w budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz w budynku Domu Kultury w Koziegłowach, dzięki inicjatywie Pani inspektor ds. ochrony środowiska tut. Urzędu, znajdują się pojemniki do zbierania zużytych baterii. Po zebraniu odpowiedniej ilości baterie są odbierane przez firmę Reba Organizacja Odzysku S.A., która jest spółką wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów małogabarytowych. Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy do Mieszkańców, aby nie pozbywali się zużytych baterii w sposób przypadkowy, ale aby dostarczali je do punktów ich zbiórki. Efektem tego będzie mniej substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku, mniej odpadów na wysypiskach śmieci, więcej odzyskanych produktów.

 

 

Gminne Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Gniazdowie

 

 

„ Ziemio gniazdowska , tobie chcę śpiewać ” pod takim hasłem odbyły się Gminne Obchody Święta Ziemi przygotowane przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Gniazdowie. Dyrektor Szkoły Pani Teresa Pakuła-Sosnowska rozpoczęła akademię ekologiczną cytując piękne słowa wiersza Czesława Janczarskiego pt. „Nasza Ziemia” Honorowy patronat nad uroczystością objęli : Poseł RP Pani Jadwiga Wiśniewska,  Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka , Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Pani Joanna Kołodziejczyk. Obecnością swą zaszczycili spotkanie Radna z Mzyk Pani Bożena Konopka, Radna z Gniazdowa Pani Urszula Bzdura oraz Sołtys Gniazdowa Pan Jerzy Niedbała.
W przedstawieniu dotyczącym Dnia Ziemi uczniowie nawiązali do historii tego dnia na świecie i pierwszych obchodów  tego święta w Polsce , które przypada na rok 1990.

 Zwrócili uwagę, jak ważna jest ekologia w życiu każdego człowieka jak chroniąc ją unikniemy zagłady i zagwarantujemy sobie i innym lepsze zdrowie i dłuższe życie.

 

 Uczniowie w swoim przedstawieniu wskazali wszystkim proste sposoby ochrony całej przyrody poprzez korzystanie z wysypisk śmieci , segregację odpadów, którą w naszej gminie zapoczątkował  Burmistrz Pan Jacek Ślęczka , ochronę wód , lasów , powietrza zaczynając od swojego podwórka , swojej miejscowości, gminy. Wskazali na ważną rolę  każdej roślinki , drzewa w naszym otoczeniu w wierszach i znanych nam piosenkach .Przygotowali również symboliczne drzewka , które posadzili nasi goście przed budynkiem szkoły jako symbole poświęcone krzewieniu kultury ekologicznej a mające na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Miejmy nadzieję , że każde nawet najdrobniejsze działania podjęte  przez nas wszystkich w mniejszym lub większym stopniu wpłyną na czystość naszego najbliższego otoczenia.

 

 Konkursu Wiedzy Przyrodniczo Ekologicznej

 

 

28.04.2009 r. Zespół Szkół w Lgocie Górnej już po raz 6 gościł uczestników Konkursu Wiedzy Przyrodniczo Ekologicznej dla uczniów kształcenia zintegrowanego. Do konkursu przystąpili reprezentanci Szkoły Podstawowej z Siedlca Dużego, Koziegłówek, Koziegłów oraz gospodarze. Ten bardzo trudny, zdaniem uczestników, test wiedzy wyśmienicie pokonali uczniowie ze szkoły w Siedlcu Dużym, zwyciężając konkurs.  Miejsce drugie zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Lgocie Górnej.  Trzecie miejsce zajęli uczniowie z Koziegłówek, a czwarte z Koziegłów.  Zdaniem organizatorek Anny Polak i Beaty Sojskiej uczniowie, którzy reprezentują szkoły w tym konkursie posiadają coraz większe umiejętności i wiedzę z zakresu przyrody i zachowań proekologicznych. Wpływa to zarówno na poziom bieżących osiągnięć edukacyjnych każdego ucznia ale daje im możliwość łatwiejszego startu w kolejnym etapie edukacyjnym.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku

W dniu 29 stycznia 2008 r. Rada Gminy i Miasta w Koziegłowach przyjęła Uchwałę Nr 146/XVI/2008 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – dalej Regulamin. Regulamin został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2008 r. nr 47 poz. 1018. Jest to akt prawa miejscowego, który szczegółowo reguluje niektóre kwestie dotyczące porządku i czystości. Regulamin składa się z kilku rozdziałów. Pierwszy rozdział to postanowienia ogólne gdzie zamieszczono przede wszystkim definicje pojęć używanych w dalszej części aktu. Rozdział drugi to „Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych” – ten rozdział poświęcony jest bardzo istotnej kwestii w zakresie gospodarowania odpadami. Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych: szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, tworzywa sztucznego, ponadto powinni także prowadzić, we własnym zakresie, selektywną zbiórkę innych rodzajów odpadów, a w szczególności są to: odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone ulegające biodegradacji; odpady opakowaniowe nadające się do ponownego wykorzystania i recyklingu (papier, metal); odzież; odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, urządzenia zawierające freony, świetlówki, farby, tusze, detergenty i inne); zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady wielkogabarytowe; odpady z remontów; zużyte opony. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że selektywne zbieranie odpadów ma bardzo istotny wpływ na zmniejszenie się ilości odpadów trafiających na wysypiska. Trzeci rozdział nosi tytuł „Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego”. Istotniejsza część tego rozdziału to zagadnienia dotyczące kwestii mycia i naprawy pojazdów poza miejscami do tego przeznaczonymi. § 4 stanowi: „mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawa pojazdów poza warsztatami naprawczymi, mogą być dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:
1) mycie odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych;
2) dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód oraz gleby, a poza terenem nieruchomości - w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy”.
Rozdział czwarty „Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym” określa m.in. rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów. Do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, dopuszcza się ogólnie dostępne, standardowe pojemniki o minimalnej pojemności 80 litrów oraz kontenery o minimalnej pojemności 1m3. Do zbierania określonych rodzajów odpadów komunalnych (z wyjątkiem odpadów niesegregowanych) na terenie nieruchomości, dopuszcza się stosowanie odpowiednio oznaczonych worków z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 80 litrów. Pojemniki, służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów muszą być utrzymane w odpowiedniej kolorystyce, to znaczy:
1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone - pojemniki lub worki w kolorze brązowym,
2) szkło bezbarwne - pojemniki lub worki w kolorze białym,
3) szkło kolorowe - pojemniki lub worki w kolorze zielonym,
4) tworzywa sztuczne - pojemniki lub worki w kolorze żółtym,
5) papier - pojemniki lub worki w kolorze niebieskim,
6) metal - pojemniki lub worki w kolorze pomarańczowym,
7) odzież - pojemniki w kolorze kremowym,
8) odpady niebezpieczne - specjalistyczne pojemniki w kolorze czerwonym.
Rozdział piąty to „Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego” i zgodnie z zawartymi w nim zapisami odpady komunalne niesegregowane (pojemniki lub kontenery) powinny być usuwane z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu; odpady opakowaniowe zbierane selektywnie w gospodarstwach domowych w workach z tworzywa sztucznego - co najmniej 1 raz na kwartał; a nieczystości ciekłe - z częstotliwością wynikającą z objętości zbiornika i wyliczeń wynikających z normatywnych ilości nieczystości płynnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika na skutek jego nadmiernego przepełnienia. W rozdziale tym zamieszczono także częstotliwości wywozu dla innych rodzajów odpadów. Rozdział szósty „Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów” określa jaka ilość (procentowo) zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w poszczególnych latach, może być deponowana na składowisku odpadów. Rozdział siódmy „Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami” zawiera wymagania zapisane w innym dokumencie: „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008-2011”. W rozdziale ósmym „Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku” zapisano m.in. obowiązki właścicieli psów: właściciele psów są zobowiązani do wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażających otoczeniu - w nałożonym kagańcu. Zezwala się na zwolnienie psów ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne. Zabrania się wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, na place zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki, fontanny, do piaskownic itp. Zakaz wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności nie dotyczy psów będących przewodnikami dla inwalidów. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Rozdział dziewiąty „Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich i gołębi na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej” dotyczy tylko terenów wyłączonych z produkcji rolniczej, tak więc na terenie Gminy nie ma póki co większego zastosowania. Najważniejszy zapis rozdziału dziesiątego pt.: „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” mówi, że właściciel nieruchomości ma obowiązek tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości. Ostatni rozdział jedenasty to „Przepisy końcowe”.

Powyżej przytoczone zostały tylko najważniejsze zapisy. Regulamin jest znacznie bardziej rozbudowany. Szczegółowo można się z nim zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy: www.kozieglowy.pl w zakładce bip/ochrona środowiska. Niemniej jednak najważniejszym jest, aby przestrzegając zapisów Regulaminu, dbać o dobro powszechne jakim jest czyste środowisko. Grzegorz Chwist Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 

 


Po co ścinać drzewa ...?
Ad vocem do artykułu z nr 5/2008 „ Kiedy można usunąć drzewo”

 

Jest wiele przesłanek, aby ściąć drzewo!?

W Polsce od dawna wobec drzew przydrożnych oraz zieleni w miastach uprawia się proceder wycinania wszystkiego , co przeszkadza człowiekowi, czy utrudnia mu życie.

Okazuje się jednak, że każdą przesłankę wskazującą na konieczność ścięcia drzewa lub jego oszpecenia przez prześwietlenia i przycięcia (co nie ma żadnego biologicznego uzasadnienia) da się bardzo łatwo obalić.
I nie chodzi o to,  że drzewa są naturalnym elementem naszego krajobrazu, jako niemi świadkowie uczestniczyły w istotnych wydarzeniach naszej historii;
od wieków fascynowały człowieka i wzbudzały albo szacunek, albo nawet lęk, bo przypisywano im magiczną siłę

Wiek XX i XXI to czas gwałtownego rozwoju techniki, czas, w którym pogoń za zyskiem często przesłania człowiekowi istotne dla potomności wartości.
Co pozostawimy następnym pokoleniom, jeśli w dalszym ciągu będziemy w tak bezmyślny sposób ścinać drzewa czy je okaleczać, szczególnie te duże i stare.
Nie bez przyczyny wielkie polskie rody arystokratyczne budując lub rozbudowując swoje rezydencje, obsadzały drogi dojazdowe drzewami
i zakładały parki, wzbogacając je ciekawymi, często egzotycznymi gatunkami drzew. Po co? Bo drzewa mają ogromny wpływ na środowisko, w którym żyjemy i ich rola nie ogranicza się tylko do znaczenia przyrodniczego, ale dają też  korzyści ekonomiczne,  nie zapominajmy też o wartościach społecznych i walorach estetycznych.

Oto kilka faktów:
1). jedno duże drzewo (25 m wysokości) usuwa w ciągu dnia z otocznia tyle  samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa domy jednorodzinne. McPherson i inni (2000) obliczyli, że jedna 60- letnia sosna produkuje tyle  tlenu , ile potrzebują 3 osoby. Badacze zwracają uwagę na duże i stare drzewa. I nie ma tu innego rachunku ekonomicznego: 100- letni buk może w produkcji tlenu zastąpić dopiero 2700 młodych  drzewek!

2). liście drzew zatrzymują kurz (pyły) oraz pomagają usunąć z atmosfery toksyczne substancje (ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak i niewielkie ilości tlenków  siarki). Najlepiej jeśli są to rodzime drzewa liściaste; drzewa liściaste są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia niż drzewa iglaste.

3). dobrze usytuowane drzewa stanowią naturalną barierę przed potęgującym się hałasem np. wzdłuż wielkich tras komunikacyjnych. Drzewa redukują hałas, działając jak bufor i mogą obniżać jego poziom   nawet o 50%

4) na terenach miejskich w tzw. „wyspach ciepła”, będących wynikiem  nadmiaru szkła i betonu pomagają wyrównywać temperaturę-  obniżają  temperaturę  nawet o 11stopni w porównaniu do terenów bez drzew; dają cień  i zdrowsze powietrze. Nie trzeba wtedy klimatyzatorów i nie zwiększa się  zużycie energii elektrycznej z ich powodu. Czysta oszczędność!

5) drzewa zatrzymują wodę i wilgoć w glebie, zmniejszając odpływ wód opadowych. Chronią przez to nasze  zasoby wodne, zarówno oczyszczając,  jak i zatrzymując w swoich ciałach i powoli oddając ją do środowiska  w procesie parowania (regulują stosunki wodne tworząc specyficzny  mikroklimat)
Już tych kilka argumentów powinno nas przekonać, że w aspekcie obowiązujących obecnie zasad zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) każdy z nas – myślących ludzi Homo sapiens , zanim sięgnie po...  siekierę lub długopis pisząc podanie o zgodę na ścięcie drzewa, powinien się dobrze zastanowić.

Może udałoby się oszczędzić TO drzewo i wpisać go w charakter planowanych działań,
bo drzewo to nie wróg, to PRZYJACIEL
Na spotkaniu uczniów i nauczycieli powiatu 10 grudnia 2008r. uczniowie w ramach debaty  „Ogólnoświatowe problemy środowiskowe” rozpatrywali m.in. to zagadnienie.
W pracach warsztatowych  poszukiwali argumentów wskazujących na potrzebę ścinania drzew i konieczność zachowania starych wiekowych drzew. Sami doszli do wniosku,
że sadzenie i pielęgnowanie już rosnących po prostu się opłaca.

Na podstawie przedstawionych badań  amerykańskich dokonali ekonomicznych zestawień:

100 drzew ponad 40- letnich przynosi rocznie dochody w wysokości 225tyś dolarów w postaci oszczędności energetycznych, poprawy jakości powietrza i wody, retencji opadów atmosferycznych, wzrostu cen nieruchomości itp.
Natomiast nakłady na utrzymanie tych drzew w sumie wynoszą 82 tyś dolarów (koszty sadzenia i cięcia, usunięcia i pozbycia się drzew chorych i niebezpiecznych, podlewania, naprawy chodników, wywozu śmieci oraz koszty administrowania nimi). Z tego widać, że czysty zysk wynosi ponad 140 tyś. dolarów (McPherson i inni 2002)
Uczniowie zwrócili również uwagę na emocjonalną  wartość drzew; przyzwyczajamy się do widoku drzew za oknem, chętnie uspakajamy się patrząc na zieleń, mężczyzna budując dom sadzi wokół niego drzewa, by w takim otoczeniu przychodziły na świat jego dzieci.
Chcemy żyć w estetycznym otoczeniu, oddychać świeżym powietrzem, zachwycać oczy pięknem, chłonąć przyjemne zapachy. Krzyczmy więc mocnym głosem:zachowajmy nasze drzewa- bo one w naszym otoczeniu to samo zdrowie i radość. Amelia Szatan i Grzegorz Rychlik – uczniowie kl. III b gimnazjum, Małgorzata Kumor – nauczyciel biologii i geografii w Zespole Szkół w Lgocie Górnej

 

Ruszają kontrole

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy przypomina o obowiązku postępowania z odpadami wytwarzanymi na terenie własnych nieruchomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Sposób postępowania z odpadami komunalnymi regulują dwa akty prawne, tj. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) oraz uchwała      Nr 146/XVI/2008 Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. nr 47 poz. 1018). Zgodnie z ww. aktami prawnymi właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych,
- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania nieczystości ciekłych, tj. przyłącze kanalizacyjne (jeżeli istnieje sieć kanalizacyjna) lub przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik bezodpływowy – szambo (jeżeli nie ma sieci kanalizacyjnej).
Odpady komunalne zmieszane (zbierane nieselektywnie) powinny być odbierane przez uprawnioną firmę co najmniej raz w miesiącu, a odpady zbierane selektywnie (tworzywa sztuczne, szkło) – raz na kwartał.
Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku właściwego postępowania z odpadami komunalnymi obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
Biorąc powyższe pod uwagę pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy przeprowadzają wyrywkowe kontrole nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości. W czasie kontroli właściciel nieruchomości lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do okazania umowy na odbiór odpadów komunalnych, dowodu opłat za usługę – książeczka oraz dowodu opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Po przerwie zimowej ruszą z dużą intensywnością kolejne kontrole w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy.

Należy także dodać, że zgodnie z ww. ustawą: kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny. Ponadto przypomnieć należy, że pozbywanie się odpadów w sposób niewłaściwy (dzikie wysypiska, spalanie, wylewanie nieczystości do przydrożnych rowów lub na okoliczne pola) szkodzi nam wszystkim i przyszłym pokoleniom.
W najbliższym czasie przybliżone zostaną zapisy wspomnianego wyżej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Grzegorz Chwist Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 

 

 

29

SIE

2010

5345

razy

czytano

3661/4304

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.