Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Wykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na inwestycje gminne za 2022 r. oraz informacja o pozyskanych środkach finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania w 2022 roku.

Wykonano zadania:

1. Droga gminna Cynków ul. Graniczna  - wartość: 3 256 821,52 zł (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. w wysokości 1 585 793,00 zł

 

2. Oświetlenie uliczne Siedlec Duży ul. Sportowa - wartość: 185 990.82 zł (środki własne)

3. Oświetlenie uliczne Rzeniszów ul. Rzewnego - wartość: 42 258,18 zł (środki własne)

4. Oświetlenie uliczne Koziegłowy ul. Rosochacz - wartość: 99 219,70 zł (środki własne)

5. Oświetlenie uliczne Mysłów ul. Rędzińska - wartość: 86 816,01 zł (środki własne)

6. Oświetlenie uliczne Nowa Kuźnica ul. Słoneczna - wartość: 120 314,18 zł (środki własne)

7. Oświetlenie uliczne Lgota Nadwarcie ul. Akacjowa - wartość: 200 916,52 zł (środki własne)

8. Oświetlenie uliczne Gniazdów ul. Szkolna - wartość: 30 652,51 zł (środki własne)

9. Oświetlenie uliczne Cynków ul. Działkowa - wartość: 156 900,00 zł (środki własne)

10. Oświetlenie uliczne Pińczyce ul. Stawowa - wartość: 73 300,00 zł (środki własne)

11. Oświetlenie uliczne Stara Huta ul. Cicha - wartość: 66 500 zł (środki własne)

12. Przebudowa drogi gminnej w m. Oczko ul. Miła, drogi gminnej ul. Leśna w m. Lgota Nadwarcie wraz z przebudową skrzyżowania  z  ul. Miłą w m. Oczko i ul. Akacjową w m. Lgota Nadwarcie - Droga nr 595028S - wartość: 1 594 841,99 zł (środki własne)

13. Oświetlenie uliczne Lgota Górna- Lgota Mokrzesz od stacji transformatorowej w Lgocie Górnej do Lgota Mokrzesz (deptak) - wartość: 20 000 zł (środki własne)

14. Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna – Koziegłowy Wylągi wraz z odcinkiem drogi wzdłuż kompleksu rekreacyjno – sportowego i toru T.R.E.C. w miejscowości Gniazdów - wartość: 2 989 542,29 zł; (zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 773 640 zł

15. Termomodernizacja budynku szkoły w m.  Winowno ul.  Szkolna 1 wraz z montażem OZE - wartość 1 125 958,64 zł (zadanie dofinansowane ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs - w wysokości 774 376,59 zł

16. Samochód osobowy RENAULT TRAFIC Grand PackClim - wartość: 159 285 zł (środki własne);

17. Zagospodarowania miejsca publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa Krusin dofinansowywanego w ramach konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna, V edycja 2021” pod nazwą „Pokoleniowa strefa integracyjna w centrum wsi - Plac zabaw w  m. Krusin - wartość: 93 740 zł

18. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojsławice poprzez utworzenie integracyjnego placu zabaw dofinansowywanego w formie dotacji celowej w Marszałkowskim konkursie „Inicjatywa Sołecka Plac zabaw w  m. Wojsławice - wartość: 94 257,40 zł

19. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Agaty Olszewskiej w Lgocie Górnej - wartość: 316 400,10 zł (środki własne)

20. Nawierzchnia z kostki brukowej pod altaną w m. Mysłów - wartość 15 965,40 zł (środki własne)

21. Nawierzchnia z kostki brukowej pod altaną w m. Gliniana Góra - wartość: 15 965,40 zł (środki własne)

22. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” Część nr 1 - Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 481 szt. - wartość: 8 267 506,21 zł (zadanie dofinansowane ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1. Odnawialne źródła energii; Poddziałanie 3. Odnawialne źródła energii – konkurs - w wysokości 6 369 823,50 zł

23. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” Część nr 2 – Pompy ciepła - wartość: 14 455 154,98 zł (zadanie dofinansowane ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1. Odnawialne źródła energii; Poddziałanie 3. Odnawialne źródła energii – konkurs - w wysokości 11 131 029,25 zł

24. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - Część nr 1 – Kolektory słoneczne - wartość: 9 273 822,60 zł (zadanie dofinansowane ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1. Odnawialne źródła energii; Poddziałanie 3. Odnawialne źródła energii – konkurs - w wysokości 7 155 529,50 zł

25. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.

26. Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II (zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Obszar priorytetowy: Ochrona atmosfery (OA) Przedsięwzięcie: OA 1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych; Wartość całkowita zadania: 2 963 964,93 zł; Dofinansowanie WFOŚiGW: 1 164 000,00 zł (częściowe umorzenie pożyczki udzielonej na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy, pow. Myszkowski, woj. Śląskie – etap I”). Wymieniono 197 szt. źródeł ciepła na ekologiczne piece: pelletowe – 14 szt., gazowe – 43 szt. oraz na ekogroszek – 140 szt. Środki WFOŚiGW w Katowicach: 1 164 000, 00 zł. Środki Gminy i Miasta Koziegłowy: 182,25 zł.

27. Optymalizacja  gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I. (zadanie dofinansowane ze środków funduszu Polski Ład oraz subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Wartość całkowita zadania: 14 859.262,23 zł. Dofinansowane ogółem:  PROMESA  Polski Ład na kwotę – 8 000 000 zł + subwencja 5 186 000  zł. Wkład własny w kwocie: 2 971 852,45 zł. co stanowi 20% wartości inwestycji; Całość inwestycji: 14 859 262,23 zł.