Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs Przedsięzięć Inicjatyw Lokalnych

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy informuje o Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego.

Organizatorem Konkursu „PIL”  jest Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 Warunki udziału w konkursie:
O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa za pośrednictwem Gminy. Sołectwo wnioskuje o środki finansowe za pośrednictwem Gminy na realizację zadania na terenie sołectwa. Poszczególne Rady Sołeckie z terenu Gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa opracowują zadania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb, z następnie wskazują te zadania Gminie, jako istotne dla sołectwa.

 Rada Sołecka zobowiązana jest podjąć uchwałę stwierdzającą potrzebę realizacji przez Gminę danego zadania, a następnie Gmina zgłasza wskazane przez sołectwa zadania do udziału w konkursie. Kopia ww. uchwały Rady Sołeckiej stanowi załącznik obligatoryjny do wniosku o pomoc finansową.

Nabór wniosków w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych trwać będzie od dnia 1 do 30 marca 2018 roku.

Sołectwa z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy, zainteresowane udziałem w Konkursie „PIL”, zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy w terminie do dnia 16 marca 2018 roku do godz. 15:30 Wniosku, wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik.

Sołectwo wypełnia ze szczególną starannością  Punkt II 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERACJI: 1) Nazwa zadania, 2) Opis i zakres planowanego zadania oraz szacunkowy koszt realizacji zadania brutto (w zł).

Pomoc finansowa w konkursie „PIL” przyznawana i wypłacana jest do wysokości limitu, który wynosi 60 000 zł na Gminę.

Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej (na nośniku) należy złożyć w Biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. W przypadku dużej ilości wniosków napływających z sołectw, ze względu na limit środków finansowych przysługujących Gminie, Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy wyłoni wniosek / wnioski, o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Gminy Koziegłowy.

Maksymalna procentowa wartość pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego na zwrot części kosztów kwalifikowanych wydatkowanych przez Gminę na realizację danego zadania wynosi nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę.

Dofinansowane będą zadania w zakresie:

1) Promowania sołectwa (w szczególności imprezy plenerowe, tworzenie stron internetowych www sołectwa, witacze , udział w targach itp.) itp.)
2) wyposażenia świetlic wiejskich,
3) tworzenia centrów rekreacyjnych
4) zagospodarowania centrów miejscowości,
5) budowy i przebudowy chodników
6) budowy i przebudowy obiektów małej architektury
7) wsparcia rozwoju i promocji twórczości ludowej: (zakup strojów ludowych, galowych i instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych, orkiestr i Ochotniczych Straży Pożarnych)
8) budowy i przebudowy placów zabaw
9) tworzenia warunków do rozwoju turystyki w sołectwie
10) budowy i przebudowy infrastruktury drogowej służącej mobilności komunikacyjnej mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Konkursie wraz z Wnioskiem o pomoc finansową do pobrania poniżej.

 

 

 

27

LUT

2018

1236

razy

czytano

1841/4569

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności