Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 17 września 2007r.
O rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1989 roku podaje się do wiadomości:
1.W czasie od dnia 10.10.2007 r. do dnia 11.09.2007.r. w godzinach od 9.00 do 14.00 przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych;
2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni, obywatele polscy urodzeni w 1989r. zamieszkali stale bądź przebywający na pobycie czasowym ponad 2 miesiące na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy,
3. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również mężczyźni, obywatele polscy, którzy dotychczas tego nie uczynili. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia.
4. Rejestracja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. Nr 23 ( sala sesyjna – I piętro);
5. Przedpoborowi, wymieniani w pkt.2 i 3  obowiązani są zgłosić się do rejestracji osobiście w miejscu wskazanym w pkt. 4 i w terminie określonym w pkt. 1 oraz winni przedstawić dowód osobisty lub innych dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość;
6. Przedpoborowy, trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa, lub ułomności, może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.
7. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub  pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do organu gminy właściwego ze względu na nowe  miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
8. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
9. Przedpoborowy, który z jakichkolwiek przyczyn nie  mógł  zgłosić się do rejestracji we właściwym terminie, obowiązany jest uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkód bez odrębnego wezwania, a także obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby organ gminy przeprowadzający rejestrację o przeszkodach uniemożliwiających  zgłoszenie się do rejestracji – najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszeniu się do rejestracji.
10.NIE OTRZYMANE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA PRZEDPOBOROWYCH WYMIENIONYCH W PKT. 2  i 3  OD OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA SIĘ DO REJESTRACJI W TERMINIE OKREŚLONYM W OBWIESZCZENIU.
1) Wobec przedpoborowego nie zgłaszającego się do rejestracji w określonym terminie  i miejscu bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Urzędu Gminy i Miasta, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z art.31  ust 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. O powszechnym obowiązku  obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2004 r. Nr241, poz. 2416 z późn. zmianami.).

2) Niezależnie od środków przymusu wymienionych w ppkt. 1 przedpoborowy  nie zgłaszający się w określonym terminie i miejscu do rejestracji w myśl art. 224 cyt. wyżej ustawy podlegają przedpoborowi, którzy nie przedstawią dokumentów – nakazanych w pkt. 5
obwieszczenia.
BURMISTRZ Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka                                                                                                                                                                                                        


                                                              


18

WRZ

2007

1887

razy

czytano

3944/4304

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.