Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy zgodnie z wymogiem ustawowym, od 1 lipca 2013 r. przejął obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecnie odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele posesji niezamieszkałych, np. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, szkoły, kościoły itp. we własnym zakresie zobowiązani są do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z wybraną przez siebie firmą wpisaną do prowadzonego przez Burmistrza rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności w tym zakresie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.

Uwaga:
Bardzo ważne są zasady właściwego segregowania odpadów. Odpady, które zbierane są selektywnie oddzielamy i gromadzimy w przeznaczonych do tego workach. W razie stwierdzenia, że pomimo zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nie są przestrzegane jej zasady, wystawiona zostanie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyższej stawki.

 

Informacja
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy informuje, że w związku z podjętą Uchwałą Nr 194/XXI/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 10 grudnia 2020 r. ulega zmianie:
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 23 zł miesięcznie od mieszkańca.
- wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 46 zł miesięcznie od mieszkańca.

Częstotliwość, termin i sposób płatności -  właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie o/Koziegłowy:

NR:  62 8279 1010 0300 0068 2003 0467.

     

ABC segregacji odpadów
Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.

Odzyskiwanie cennych surowców
Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują  się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać.  Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Jakie surowce oddzielamy?
Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?
Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

 

PAPIER – WOREK NIEBIESKI

Wrzucamy:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
- katalogi, ulotki, prospekty,
- gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
- torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
- kartonów po mleku i napojach,
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,
- pieluch jednorazowych i podpasek,
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań. 

SZKŁO – WOREK ZIELONY

Wrzucamy: 
- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
- szkła okularowego,
- szkła żaroodpornego,
- zniczy z zawartością wosku,
- żarówek i świetlówek,
- reflektorów,
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
- luster, szyb okiennych i zbrojonych,
- monitorów i lamp telewizyjnych,
- termometrów i strzykawek.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – WOREK ŻÓŁTY

Wrzucamy:
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
- opakowania po kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
- aluminiowe puszki po napojach i sokach,
- puszki po konserwach,
- folię aluminiową,
- metale kolorowe,
- kapsle, zakrętki od słoików,
- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z zawartością,
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
- opakowań po olejach silnikowych,
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – WOREK BRĄZOWY

Wrzucamy:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
- gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny i korę drzew,
- resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:
- kości zwierząt,
- odchodów zwierząt,
- popiołu z węgla kamiennego,
- leków,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF,
- ziemi i kamieni,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

W przypadku odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się możliwość ich KOMPOSTOWANIA we własnym zakresie.

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, czyli odpady pozostałe po segregacji, które nie mogą znaleźć się w workach do zbiórki selektywnej, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

 

Uwaga na odpady niebezpieczne
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach. Odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin) można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach.

 

Informacja
Na terenie Gminy Koziegłowy z dniem 16 sierpnia 2016 r. uruchomiony został stacjonarny Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Koziegłowy przy ul. Żareckiej 115 (teren przed oczyszczalnią ścieków w Koziegłowach), czynny w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do godz. 16.00 lub w następnym dniu roboczym w przypadku wystąpienia święta. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK reguluje Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 01.08.2016 r. Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koziegłowach przy ul. Żareckiej 115.     

 

Zgodnie z regulaminem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są następujące odpady komunalne selektywnie zebrane:
- meble i odpady wielkogabarytowe tj. tapczany, wersalki, krzesła, stoły, drzwi (wyłącznie drewniane), szafy, materace, dywany, wózki dziecięce, wykładziny, ramy okienne i lustrzane (drewniane bez szyb),
- zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj.z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,
- odpady zielone tj. części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, drobne gałęzie, wycięte rośliny – z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych przy wycince drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego (kości, ości), pozostałości po spaleniu, nie mogą być w stanie rozkładu,
- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie stanowiące odpady komunalne, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do Starosty,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny.

 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie wolno oddawać:
- zmieszanych odpadów komunalnych,
- żużli i popiołów z palenisk domowych,
- materiałów izolacyjnych tj. wełna mineralna, wata szklana, styropian budowlany, papa, smoła, asfalt itp.,
- opon z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników,
- odpadów z remontów powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- odpadów z generalnych remontów, budowy,
- odpadów zawierających azbest,
- odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,
- części z demontażu samochodów tj. zderzaki, reflektory, szyby itp.,
- rozmontowanych odbiorników telewizyjnych i zdekompletowanych urządzeń AGD,
- nieoznaczonych odpadów niebezpiecznych, bez możliwości identyfikacji,
- odpadów o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych.

 

Zbierane są również:
Zużyte baterie (pojemniki w placówkach oświatowych i instytucjach oraz w dużych placówkach handlowych prowadzących ich sprzedaż oraz zbiórka przeprowadzana przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy we współpracy z uprawnioną firmą).

Przeterminowane lub niewykorzystane leki, igły, strzykawki (punkty zbiorki w aptekach oraz zbiórka przeprowadzana przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy we współpracy z uprawnioną firmą).

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za właściciela, w tym przypadku, uznajemy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, najemców, zarządców nieruchomości, innych.

Na podstawie danych z deklaracji, firma która obsługuje Gminę i Miasto Koziegłowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych, dostarczy na każdą nieruchomość pojemnik o określonej pojemności (gdy zadeklarowano zbiórkę śmieci w formie zmieszanej) i dodatkowo worki, gdy zadeklarowana zostanie segregacja.

 

Deklaracje należy składać w następujących przypadkach:
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca,
- w terminie do 10 dnia misiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy ustala pojemności pojemników w jakie należy wyposażyć nieruchomość w zależności od ilości osób zamieszkałych (nie ważne czy zameldowani czy nie) na danej nieruchomości.

Przedstawia się to następująco:
1) nie więcej niż osoby 3 – 120 l,
2) od 4 do 6 osób – 240 l lub 2 x 120 l,
3) od 7 do 10 osób – 1 x 240 i 1 x 120 lub 3 x 120 l, 
4) od 11 do 15 osób – 2 x 240 l lub 4 x 120 l,
5) powyżej 15 osób w zależności od potrzeb, z zachowaniem że, każde kolejne 3 osoby przypada 120 l.

Metoda naliczania opłaty na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - od ilości mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości. 

Zachęta do zbierania odpadów w sposób selektywny:
- obowiązek ustawowy,
- zmniejszenie ilości odpadów,
- niższe koszty,
- wzrost ilości surowców do powtórnego wykorzystania,
- osiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu.

 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Referat Gospodarki, Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.