Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wspieranie rodziny w świetle nowej ustawy

W myszkowskim Starostwie Powiatowym,  we wtorek 8 listopada odbyło się seminarium dotyczące zadań Gmin i Powiatu w kontekście nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostę Jana Kierasa, Dyrektor PCPR Grażynę Chałupkę przy  współudziale sekretarza Rady Pomocy Społecznej  Bożeny Strzeleckiej – Kłopot, kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach W seminarium uczestniczył również Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, wiceburmistrz Myszkowa Iwona Franelak, kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu myszkowskiego. Na wstępie Wicestarosta Jana Kieras omówił zadania wynikające z dotychczasowej ustawy o pomocy społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Zebrani wysłuchali także prelekcji Bożeny Strzeleckiej-Kłopot na temat nowych obowiązków nakładanych na gminy i powiaty oraz Bartłomieja Mazurkiewicza z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, który  szczegółowo omówił nową ustawę. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wejdzie w życie w 2012 roku. Oznacza to, że podstawowym jednostkom organizacyjnym -
którymi są gminy - przybędzie zadań do realizacji.        
Zadania administracji publicznej na każdym szczeblu podzielono na własne (obowiązkowe) oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań  własnych gminy należeć będą: 
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania
rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych;
2)zatrudnienie asystentów rodziny i  tworzenie możliwości podnoszenia
kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek
wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
4) zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych
spokrewnionych właściwej opieki i wychowania;
5) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych spokrewnionych;
6) wspieranie procesu usamodzielnienia oraz prowadzenie i zapewnienie
miejsc w mieszkaniach socjalnych i mieszkaniach chronionych dla osób
opuszczających spokrewnione rodziny zastępcze;
Jednym z zadań własnych gminy stanie się  finansowanie:
a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu gminy,
umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych na jej terenie lub na
terenie innej gminy,
b) pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze,
c) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej oraz rodzin zastępczych
spokrewnionych,
d) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
e) kosztów dojazdu członków zespołu interdyscyplinarnego, związanych z
udziałem w pracach zespołu,
f) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 30 ust.
 ponoszonych przez rodziny wspierające oraz współfinansowanie pobytu
dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej
zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
W ustawie zadeklarowano, że jednostki samorządu terytorialnego będą mogły  otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 proc. wydatków przeznaczonych na realizację zadania. Ustalony został także zróżnicowany zakres partycypacji finansowej gmin w pokrywaniu kosztów sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi w zależności od udzielonej  formy pieczy i okresu korzystania z niej (rodziny zastępcze spokrewnione, niespokrewnione, placówki wsparcia itp.)  Okres współfinansowania zadań przez budżet państwa ma obejmować 3 kolejne lata od wejścia w życie ustawy.   Na gminach spocznie także obowiązek sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i organizacji pieczy zastępczej oraz przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem odpowiedniego  systemu teleinformatycznego. Gminy będą odpowiedzialne również za prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy oraz przekazywanie do biura informacji gospodarczych informacji o zaległościach z tytułu opłat od rodziców naturalnych związanych ze  sprawowaną  pieczą zastępczą  nad dziećmi.   Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należeć będzie wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ustawie został umieszczony zapis, że zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powinny być realizowane zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę. Obecne brzmienie ustawy wskazuje, że wójt, Burmistrz będzie mógł upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną
osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. Nr 149, Poz. 887)
 

14

LIS

2011

2476

razy

czytano

3293/4547

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.